Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły ASKLA swoje dane osobowe: naszych kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w ASKLA zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest ASKLA Automatyka Serwis z siedzibą przy ul. Lublinieckiej 50, 46-380 Dobrodzień. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: biuro@askla.pl lub telefonicznie 512 011 747

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

w celu realizacji zawartych umów lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, której są Państwo stroną. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej jako „RODO”);

w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu świadczenia usług na rzecz Klientów Administratora; prowadzenia działań w zakresie marketingu bezpośredniego; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administrator może podnosić w związku z prowadzoną działalnością lub jakie mogą być podnoszone wobec niego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych lub Państwa pracowników w tym zakresie jest art. 6 ust. 1f RODO;

w celach wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1c RODO;

w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomości wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się naszej stronie internetowej www.askla.pl . Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO;

w celach wskazanych w klauzulach zgody, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach w nich wskazanych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO;

w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio art. 6 ust. 1a RODO, art. 6 ust. 1c RODO i art. 6 ust 1f RODO.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością ASKLA będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z ASKLA adwokatom i radcom prawnym

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom, Poczcie Polskiej, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z ASKLA przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z ASKLA i wyłącznie zgodnie z poleceniami, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe zebrane przez Administratora będą przetwarzane odpowiednio:

przez czas trwania umowy, a ponadto do momentu przedawnienia roszczeń jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec niego w związku z prowadzoną działalnością;

przez okres realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, na zasadach opisanych poniżej;

przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego;

do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach opisanych poniżej;

do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym dane osobowe zostały przekazane Administratorowi, chyba, że wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby kolejnych rekrutacji. W takim przypadku, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w klauzuli zgody lub do czasu wycofania przez Państwa zgody w tym zakresie.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ASKLA przysługuje prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,

sprostowania swoich danych osobowych,

usunięcia swoich danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

przenoszenia swoich danych osobowych.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w każdym momencie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy zgłosić takie żądanie osobiście, wysłać odpowiednią informację listem poleconym na adres Administratora lub w formie e-mailowej na adres biuro@askla.pl

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na legalność ich przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

W zależności od sytuacji, podanie przez Państwa danych osobowym jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia, może uniemożliwić kontakt lub realizację zawartej umowy.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.